Vážení zákazníci,

neprešiel ani rok od prijatia nového zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a 15. apríla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Spoločnosť EuroTRADING s.r.o. Vám ako jedna z prvých spoločnosti prináša prehľad zmien, ktoré prináša novela zákona o ochrane osobných údajov - „PRECHODNÉ USTANOVENIA“

 

1.       Oprávnenou osobou, tzn. osobou, ktorá spracúva osobné údaje, už nemusí byť výlučne len zamestnanec v trvalom pracovnom pomere ale aj zamestnanec v inom pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom či dohodár.

2.       Ruší sa povinnosť sprostredkovateľa upozorniť prevádzkovateľa na možné porušenia zákona a v prípade nevykonania nápravných opatrení jeho „udanie“ na Úrad na ochranu osobných údajov. Sprostredkovateľ nenesie právne následky za nevykonanie tohto upozornenia zo strany úradu.

3.       Na monitorovanie priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom na zabezpečenie jeho finančných záujmov alebo majetku nieje potrebný súhlas dotknutých osôb. Je prísne zakázané bez súhlasu zamestnancov ich monitorovanie pre posúdenie ich pracovného výkonu či efektivity a pre tzv. whistleblowing.

4.       Kopírovanie a skenovanie dokladov bez súhlasu dotknutej osoby je možné bez obmedzenia v rámci pracovnoprávnych a obdobných vzťahov.

5.       V novo prijatom zákone bol vypustený pojem bezpečnostnej smernice. Dnes stačí ak prevádzkovateľ, ktorý spracúva bežné osobné údaje v počítači prepojenom s internetom alebo spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. rodné číslo, zdravotné údaje , zdravotný stav ...) v počítači, ktorý nie je pripojený k internetu, nepotrebuje mať vypracovanú bezpečnostnú smernicu ale stačí mu základná bezpečnostná dokumentácia.

6.       Poučenie oprávnenej osoby je výrazne jednoduchšie a hlavne nemusí byť v písomnej forme, stačí ho urobiť napr. elektronicky alebo formou prezenčnej listiny.

7.       Poverenie zodpovednej osoby sa stáva dobrovoľné, tzn. že prevádzkovateľ môže poveriť výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu. Ak zodpovednú osobu nepoverí, musí svoje informačné systémy oznámiť úradu a všetky práva a povinnosti automaticky prechádzajú na konateľa spoločnosti ( napr. poúčanie oprávnených osôb, posudzovanie a kontrola technicko, personálnych a organizačných opatrení či musí strpieť výkon samotnej kontroly.

8.       Zrušila sa registrácia informačných systémov a nahrádza ju len oznamovacia povinnosť, tzn. že Úrad na ochranu osobných údajov nebude rozhodovať o registrácii, ale prevádzkovateľ informačný systém len úradu oznámi vzniknutie tejto skutočnosti. Úrad  vydal zoznam systémov , ktoré je potrebné oznámiť. Systémy, ktoré podliehajú oznámeniu si môžete pozrieť tu: SYSTÉMY. Oznámenie je bezplatné.

9.       Najzásadnejšou zmenou v zákone je systém ukladania pokút a k zníženiu ich hornej hranice na maximálne 200 000 €. Pri menej závažných porušeniach zákona budú pokuty ukladané len výnimočne. Podľa vyjadrenia úradu „úrad uloží pokutu len v prípade závažného porušenia zákona, napr. v prípade neexistencie bezpečnostného projektu, poučení oprávnenej osoby, písomnej zmluvy so sprostredkovateľom, absencie súhlasov so spracovaním osobných údajov či nevykonaní osobitnej registrácie. Zrušili sa pokuty pre oprávnené osoby a zodpovedné osoby.

10.   Predĺžilo sa prechodné ustanovenie na uzatvorenie zmlúv so sprostredkovateľmi až do júna 2015.

V prípade záujmu o bezplatné informácie, prípadne cenovú ponuku, nás kontaktujte cez formulár [ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU] a my sa Vám v čo najkratšom čase ozveme, vysvetlíme všetky potrebné informácie a v prípade záujmu sa dohodneme na ďalšom postupe pri vypracovávaní Bezpečnostného projektu, všetkých potrebných tlačív a dokumentov a postupu pri  napĺňaní zákona č. 122/2013 Z.z.

 (c) Copyright 2011 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 239678 návštevník.